Leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Nærværende betingelser finder anvendelse på enhver samhandel mellem BackupBank ApS, CVR-nummer: 25 36 48 99, Hjulmagervej 13 B, 7100 Vejle, herefter BackupBank, og kunden.

2. Indgåelse

Ved oprettelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer og telefonnummer. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer.

Aftalen er trådt i kraft ved kundens modtagelse af ordrebekræftelse, herefter ikrafttrædelsestidspunktet.

3. Fortrydelsesret, leveringstid og ibrugtagning

Kunden er berettiget til at fortryde aftalen indtil 14 dage fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Fortrydelsen skal meddeles BackupBank via mail eller underskrevet brev med de i pkt. 2. nævnte informationer samt kundenavn.

Såfremt fortrydelsesretten anvendes via fremsendelse af underskrevet brev, skal brevet være afsendt af kunden senest 14 dage efter ikrafttrædelsestidspunktet. Ved ibrugtagning af domænet bortfalder fortrydelsesretten, idet varen en specialfremstillet.

Password mv. tilsendes af BackupBank i forbindelse med oprettelsen og herefter kan domænet tages i brug omgående.

4. Opsigelse

Efter udløbet af fortrydelsesfristen har kunden et opsigelsesvarsel på 1 måned forud for en faktureringsperiode. Aftaler kan til enhver til opsiges med en måneds varsel til udløbet af en faktureringsperiode.

Kundens opsigelse skal være skriftlig og fremsendes til BackupBank via mail eller underskrevet brev. Flytning af domæne erstatter ikke skriftlig opsigelse. Kunden pålægges ikke opsigelsesgebyr.

Fra BackupBank’s side kan abonnementet opsiges med et varsel på 1 måned uden begrundelse.

5. Afbrydelse og fornyelse/genåbning ved kundens misligholdelse

Et tjeneste, der er spærret eller opsagt på grund af manglende betaling, kan tidligst fornys/genåbnes to hverdage, efter betaling er indgået til BackupBank.

6. Adresseændringer og lignende

Såfremt kunden flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund bliver ukorrekte, skal kunden straks give BackupBank skriftlig besked om rettelserne. BackupBank forbeholder sig ret til at ophæve aftalen, såfremt de ændrede oplysninger medfører en væsentlig ændring af aftaleforholdet mellem kunden og BackupBank. Kunden har ansvaret for, at BackupBank modtager alle ændringer.

BackupBank forbeholder sig ret til at ændre kontaktoplysninger angående kundens domæne samt domænets registrer. Der ændres ikke ved domænets ejerforhold.

7. Ansvarsfraskrivelse

Driftsmæssige forhold

BackupBank er uden ansvar for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i BackupBanks ydelse. BackupBank fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives TDC eller andre leverandørers forhold, herunder svigtende strømforsyninger og telekommunikation samt data kunden har hentet fra eller ved brugen af internettet.

BackupBank er berettiget til at opdatere serversoftware til nyeste version, hvorfor BackupBank ikke er ansvarlig for kundens tab i enhver henseende foranlediget heraf, herunder tab af data, eller at kunden får eventuelle udviklingsomkostninger i forbindelse med opdatering af website eller andre hostede ydelser.

Forsinkelse

BackupBank fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

Produktansvar

I forbrugerforhold ifalder BackupBank ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at BackupBank ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Uden for forbrugerforhold er BackupBank ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder samt driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Force majeure

BackupBank er ikke ansvarlig for forhold, som er uden for BackupBanks kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, strøafbrydelser, strejke og lockout blandt BackupBanks egne medarbejdere, overbelastning af nettet og systemnedbrud.

8. Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning.

BackupBank vil ikke hoste sex- og pornografiske sider samt sider, der sælger eller på anden måde udbreder pornografisk materiale. Dette gælder også for servere hostet af BackupBank. Opdager BackupBank børnepornografisk materiale, er BackupBank berettiget til at politianmelde kunden uden varsel.

Misligholdelse af aftalen, f.eks. ved kundens afsendelse og distribution af spam, spredning af vira, forsøg på ulovlig indtrængen i netværk, herunder portscanning, mailbombning og lignende, krænkelse af tredjemandsrettigheder samt videresalg, udleje, udlån eller overdragelse af aftalen til tredjemand vil serveradgangen blive spærret.

Ved uetisk opførsel på nettet, vil server-adgangen tillige blive spærret.

Misligholdelse og uetisk opførsel herefter vil uden yderligere varsel medføre ophævelse af tjenesten for domænet. Genåbning sker først, når BackupBank har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. BackupBank er berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af Internettet.

Vurderingen af misligholdelse, herunder spam og uetisk opførsel samt definitionen heraf er alene BackupBanks.

9. Priser

De til enhver tid gældende takster kan ses på BackupBank’s website på www.BackupBank.dk.
Alle priser er angivet i DKK og excl. moms.

10. Betaling

Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der betales 2% i renter pr. måned fra forfaldsdagen.

Der opkræves rykkergebyr på kr. 100,- per rykker. Der afsendes tre rykkere med minimum 14 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso.

Overgivelse til inkasso medfører yderligere et gebyr som dækker inkasso omkostninger

11. Kvalitets- og serviceniveau

BackupBanks servere og netværk må ikke anvendes til udveksling af data mellem 3. parter, men kun til og fra BackupBanks kunder. Kunden må ikke overskride de grænser, der er angivet for trafikmængde og for udnyttelse af servernes kapacitet. BackupBank er i den forbindelse berettiget til at få dækket sit tab, herunder meromkostninger forbundet hermed.

Fejl på BackupBanks egne anlæg udbedres hurtigst muligt, dog som udgangspunkt inden for almindelig arbejdstid.

12. Håndtering af virusproblemer

BackupBank bekæmper udbredelse af virus via e-mail. Flere typer attachments afvises.

13. Kompensation/tilbagebetaling ved mangelfuld ydelse

BackupBank yder ingen tilbagebetaling ved mangelfuld levering af ydelse.

14. Varsling af ændringer

BackupBank kan varsle ændringer af aftalen via e-mail.
BackupBank kan ændre aftalen med et varsel på en måned.
Kunden kan skriftligt opsige aftalen (se de i pkt. 4. nævnte betingelser).
Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

15. Support

Ved ønske om support henvises alle kunder til BackupBank’s supporttelefon på telefonnummer 8818 2100. Vi forbeholder os ret til at fakturere support, der ikke vedrører BackupBank, til sædvanlig timesats.

16. Ændring af domæneoplysninger

Hvis kunden skifter adresse, skal adresseændringen meldes til BackupBank. Ændringerne kan foretages pr. e-mail. Hvis kunden ikke har adgang til at foretage en online ændring, kan adresseændringen meddeles BackupBank skriftligt. I henvendelsen skal kundenavn, navn, gammel adresse, ny adresse, gammelt telefonnummer og nyt telefonnummer samt eventuelt CVR-nummer være angivet. Henvendelsen skal angive, at en adresseændring ønskes, og henvendelsen skal være underskrevet af abonnenten.

17. Sletning af e-mail

Hvis en kunde ønsker, at BackupBank skal slette e-mails i kundens e-mailpostkasse, skal denne anmodning sendes skriftligt til BackupBank. Anmodningen skal indeholde kundenavn, adgangskode, navn, adresse og det telefonnummer, kunden kan træffes på. Anmodningen skal underskrives af kunden.

18. Mulighed for klage via EU

Der er mulighed for at indsende klager igennem EU’s klageformular: http://ec.europa.eu/odr

19. Ikræfttræden

Disse leveringsbetingelser træder i kraft 1. Januar 2018.

——

Bemærk: Alle priser er angivet i DKK og excl. moms.